Ръководство

тест тест

Директор – Румяна Здравкова Здравкова- Колева

Заместник-директор УД – Светлана Янкова

 

Педагогически специалисти

Начален етап

 • ЕВЕЛИНА АНДРОВА  

eandrova@102ou.com

 • ВЕРОНИКА КОСТАДИНОВА 

vkostadinova@102ou.com

 • МИЛЕНА ВАСИЛЕВА 

mvasileva@102ou.com

 • КРИСТИНА НИКОЛОВА 

knikolova@102ou.com

 • НАДЕЖДА АТАНАСОВА 

natanasova@102ou.com

 • ПЕТЯ ПЕТКОВА 

ppetkova@102ou.com

 • ЦВЕТАНКА ПАНЧОВСКА 

tzpanchovska@102ou.com

 • МАЯ ИВАНОВА 

mivanova@102ou.com

 • ПРОЛЕТКА МАКСИМОВА 

pmaksimova@102ou.com

Учители ЦДО

 • СВЕТЛА ВОЕВА 

svoeva@102ou.com

 • НИНА ВАСИЛЕВА 

nvasileva@102ou.com

 • ЖАНА СТЕФАНОВА 

zhana.stefanova@102ou.com

 • СТОЯН НИКОЛАЕВ

stoyan.shaparov@102ou.com

 • РУМЯНА СТЕФАНОВА 

rumyana.stefanova@102ou.com

 • ГЕРГИНА СУТИНСКА 

gmihalkova@102ou.com

 • АНТОАНЕТА НИКОЛОВА 

antoaneta.nikolova@102ou.com

 • ПЛАМЕН НИКОЛОВ 

plamen.nikolov@102ou.com

 • ТАТЯНА ДИМИТРОВА 

tdimitrova@102ou.com

 • ВЕЛИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

valeksieva@102ou.com

Физическо възпитание и спорт

 • ИВОНА ДИМИТРОВА

ivona.dimitrova@102ou.com

 • НИКОЛАЙ ИВАНОВ

nikolay.ivanov@102ou.com

Психолог, ресурсен учител, логопед

 • БРАНИМИРА БАРБОЛОВА

bbarbolova1@102ou.com

 • ЕЛИЦА ВЛАСКОВА

evlaskova@102ou.com

 • ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

desislava.petrova@102ou.com

Български език и литература

 • МАРГАРИТА ХАРИЗАНОВА

margarita.harizanova@102ou.com

 • АТАНАС ЦАНКОВ

atanas.tzankov@102ou.com

Английски; Руски език и Хърватски език

 • КАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 

katerina.zaharieva@102ou.com

 • РУМЯНА ЗДРАВКОВА 

rzdravkova@102ou.com

 • СВЕТЛАНА АНТОНОВА 

svetlana.antonova@102ou.com

Математика, Физика, ИТ

 • ДИЯНА ИВАНОВА 

diana.ivanova@102ou.com

 • ВЕСЕЛИН ТАНЧЕВ 

veselin.tanchev@102ou.com

 • ГАБРИЕЛА САВОВА 

gabriela.savova@102ou.com

История и География

 • ЛОРА СТОЯНОВА 

lstoianova@102ou.com

 • ИВО АНДРОВСКИ 

ivo.androvski@102ou.com

Химия и Биология

 • ВАСИЛ МАРКОВ

vmarkov@102ou.com

 • СВЕТЛАНА ЯНКОВА 

svetlana_yankova@102ou.com

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

 • ЕЛИЦА ПАВЛОВА

elitza.pavlova@102ou.com

 • ГАБРИЕЛА САВОВА 

gabriela.savova@102ou.com

Музика

 • ВИОЛИНА ДИМИТРОВА 

vdimitrova@102ou.com

Хореограф, корепетитор

 • ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

cnikolova@102ou.com

 • ПЕТЬО ПЕТРОВ 

ppetrov@102ou.com

 

Администрация

ЗАС

 • ЕЛИЗАБЕТА ИГНАТОВА

elizabeta.ignatova@102ou.com

Касиер-домакин

 • АНДРИАНА КОСТОВА

andriana.kostova@102ou.com