top of page

Заниманията по интереси в 102 ОУ за учебната 2020/2021г се проведоха в периода 16.10.2020г. до 30.06.2021г. Организирането на клубовете по интереси се осъществи чрез проучване на желанията на учениците чрез анкета включваща въпроси за отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателното равнище. Основната цел на проведените занимания кореспондира с основната цел на Наредбата за приобщаващо образование, а именно чрез заниманията по интереси да бъдат развити ключови компетенции, възпитанието в ценности, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, развитие на креативно мислене у учениците и насърчаване на иновации. Заниманията по интереси се организираха приоритетно в тематични направление: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“ и „“Спорт“. Сформираха се 12 групи. Много емоции предизвикаха демонстрациите на спортните клубове, подкрепени от фенове.

КЛУБ „ПРИКАЗНИ РИСУНКИ“

Публична изява на клуба е изложба във фойето на училището.

КЛУБ  „АЗБУКА НА МИСЛЕНЕТО“

с ръководител г-жа Кристина Николова-Манова

Цели:

  • развитие на основните познавателни способности  като: мислене, внимание, памет, въображение и сензомоторика;

  • Развитие на интелектуалния потенциал на децата;

  • Придобиване на знания и умения, необходими за успешното обучение по всички учебни предмети в училище.

Учениците от 2б клас изпълняваха тренировъчни и развиващи задачи - графични,  логически, проектни и други невербални задачи. Решаваха пъзели, скрити картинки и свързване на точки. Използвани бяха NAT GEO TV-  гледане на клипове с определени предварително задачи; BRAIN GAMES - изпитай мозъка си; решаване на тестове в сайта  „УЧА.СЕ“; игра на ума - Как се играе шах?

Творчески модели с различни материали:

Модели на бъдещето:

Изработване на оригами - умения за сгъване на хартия, използвайки  основни геометрични фигури-квадрат, правоъгълник и триъгълник:

ТАНГРАМ – създаване на фигури с помощта на „ТАНИ“:

Състезание по ШАХ: